O nás

Začátkem roku 2019 jsme se stali certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy.

  

Naše vize
Vizí našeho střediska je život v souladu a v rovnováze s přírodou, podpora její rozmanitosti všemi ekologicky i ekonomicky udržitelnými způsoby, a vzdělávání všech, kterým není lhostejné v jakém prostředí a jakým způsobem žijí.

Poslání
Usilujeme o co nejodpovědnější jednání k přírodě prostřednictvím prožitku, praktických činností a přímého kontaktu s přírodou.
Jsme obecně prospěšná společnost, to znamená být prospěšný své obci, svým spoluobčanům a životnímu prostředí kolem nás propojováním různých oborů za společným cílem kvalitnějšího, zdravějšího a ohleduplnějšího života.
Nechceme přesvědčovat a vnucovat své názory, ale nabízet možnosti a cesty, vnímat a poznávat přírodu jako celek i detaily, neboť příroda člověka nepotřebuje, ale člověk se bez ní neobejde.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s., bylo založeno v listopadu roku 2001 statutárním městem Kladnem. Původním posláním naší organizace bylo svým působením přispět k zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí na Kladensku. V současné době se zaměřuje především na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Roku 2005 jsme se stali členem sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Věnujeme se těmto činnostem:

 • půldenní ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy
 • pobytové ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy (školy v přírodě)
 • přírodovědně zaměřené kroužky
 • různé akce pro rodiče s předškolními dětmi
 • vzdělávací a osvětové akce pro odbornou veřejnost
 • vzdělávání lektorů volnočasových aktivit
 • letní tábory (příměstský a klasický)
 • soutěže pro děti
 • zajišťování přednášek, osvětových programů, praktik a exkurzí pro žáky a studenty
 • pronájem prostor pro vzdělávací akce
 • ekoporadenství (ekoporadna@nsev-kladno.cz)
 • mapování a archivace poznatků o historickém i současném výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na Kladensku
 • rekonstrukce a údržba naučných stezek na území naší působnosti
 • údržba lokalit chraněnných území
 • péče o zraněné živočichy umístěné v záchranné stanici AVES
 • péče o kladenské medvědice

Osvědčení Pavučina