NSEV KLADNO - ČABÁRNA, o.p.s.

O nÁS

Kdo jsme

Jsme obecně prospěšná společnost, to znamená být prospěšní své obci, svým spoluobčanům a životnímu prostředí kolem nás propojováním různých oborů za společným cílem kvalitnějšího, zdravějšího a ohleduplnějšího života.

VIZE NAŠEHO STŘEDISKA
Život v souladu a v rovnováze s přírodou, podpora její rozmanitosti všemi ekologicky i ekonomicky udržitelnými způsoby, a vzdělávání všech, kterým není lhostejné v jakém prostředí a jakým způsobem žijí.

HISTORIE ORGANIZACE
Na Kladensku a v západní části Středočeského kraje působíme již od roku 2001. Jako obecně prospěšnou společnost nás založilo město Kladno. Po počátečních letech hledání jsme se postupně stali důležitou organizací v ekologickém vzdělávání dětí i dospělých.
Středisko prošlo několika mezníky – od roku 2004 jsme v Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, od roku 2006 jedním z krajských středisek EVVO, v roce 2010 získáváme prostory v budově CEV a od roku 2019 jsme Certifikovaným poskytovatelem EVVO.
Svou činnost neustále rozšiřujeme. V současné době máme v nabídce přírodovědné programy pro MŠ, ZŠ, SŠ i speciální školy, přírodovědné kroužky pro děti, včelařský kroužek pro děti i dospělé. Během jarních a letních prázdnin také připravujeme příměstské tábory přímo v areálu CEV.
Mimo to v průběhu roku organizujeme mnoho tematických akcí pro veřejnost, vzdělávací semináře, workshopy, kurzy, a to i mimo areál střediska.
Myšlenky o ochraně přírody se snažíme předávat i jinými způsoby, a to třeba prostřednictvím naučné stezky, rozšiřováním veřejně přístupných prostor např. o zahrádku v permakulturním stylu nebo svým vlastním přístupem. Dbáme na to, abychom šli sami příkladem a chovali se k přírodě a lidem ohleduplně. Ať už při hospodaření s odpady, kompostováním, používáním šetrných čisticích prostředků nebo třeba šetřením využívaných zdrojů.
Do naší činnosti patří i méně nápadné aktivity např. monitorování výskytu živočichů a rostlin, přírodovědné průzkumy a záchranné transfery živočichů.
Nesmíme zapomenout na péči o kladenské medvědice a zejména pomoc zraněným živočichům v záchranné stanici AVES.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s., bylo založeno v listopadu roku 2001. Je to právní subjekt, jehož zakladatelem je statutární město Kladno.
Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kterou jmenuje zakladatel. Správní rada je rovněž orgánem poradním, který metodicky vede a kontroluje činnost společnosti a jejich zaměstnanců. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.
Správní rada od 13.10.2020:
předseda: RNDr. Jiří Mencl
místopředseda: RNDr., ThMgr., Mgr. Petr Soudek, PhDr.
členové: Ing. Jaroslav Fiala, Aleš Novák, RNDr. Jaroslav Obermajer, Mgr. Vladimíra Hamousová
Dozorčí rada:
předseda: Miloslav Šusta
členové: Ing. Rudolf Baudisch, Ing. Vladislav Skřivan
Ředitel organizace: Petr Starý

ZAMĚSTNANCI

Petr Starý
ředitel Naučného střediska ekologické výchovy
email: zachr.stanice@seznam.cz
tel.č.: +420 602 336 014

Dana Belušová
manažerka projektů, příprava a realizace seminářů pro odbornou veřejnost, vedoucí včelařského a farmářského kroužku
email: nsev.kladno@seznam.cz
tel.č.: +420 607 190 631

Luděk Hora
lektor EVP, vedoucí kroužku ochrany přírody a přírodovědného kroužku, příprava a realizace akcí pro veřejnost, objednávky pobytů a EVP, tvorba EVP a výroba pomůcek
email: ludek.hora@nsev-kladno.cz
tel.č.: +420 605 074 610

Ing. Veronika Modlingerová
lektorka EVP, vedoucí přírodovědného kroužku Netopýří školka, příprava a realizace akcí pro veřejnost
email: veronika.modlingerova@nsev-kladno.cz

Marie Helclová, DiS.
lektorka EVP, příměstské tábory, evidence EVP, zpracování objednávek, ubytovací smlouvy
email: marie-helclova@nsev-kladno.cz

Pavlína Hegerová
lektorka EVP, vedoucí kroužku ochrany přírody a přírodovědného kroužku Netopýří školka, příprava a realizace akcí pro veřejnost, správa internetových a FB stránek
email: pavlina.hegerova@nsev-kladno.cz

Aneta Ondráčková
(mateřská dovolená)

lektorka EVP, vedoucí kroužku ochrany přírody a přírodovědného kroužku Netopýří školka, příprava a realizace akcí pro veřejnost, příměstské tábory
email: aneta.ondrackova@nsev-kladno.cz

Ing. Lucia Lvová
ochrana přírody, záchrana živočichů, biologický průzkum
email: lucia.lvova@nsev-kladno.cz

Michal Husák
správce Centra ekologické výchovy

Helena Juhová
úklid CEV, výdej jídla

Věra Husáková
úklid CEV, výdej jídla

Martin Táborský
ošetřovatel medvědů a živočichů v záchranné stanici

Markéta Řeháčková
ošetřovatelka medvědů a živočichů v záchranné stanici

Igor Ivanyuk 

ošetřovatel živočichů v záchranné stanici

 

INFORMACE O BUDOVĚ

Budovu Centra ekologické výchovy (CEV) vystavělo statutární město Kladno v roce 2009. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem ŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP. Od 1. 4. 2010 je provozovatelem této budovy Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s., kde nabízí zde své služby. Veškerá nabídka je zaměřena na vdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody. Příležitostně se zde konají také odborné semináře pro dospělé.

Budova není volně přístupná veřejnosti vyjma předem inzerovaných akcí.

Vybavení budovy
V suterénu se nachází veškeré technické zázemí, skladové prostory, kuchyně a byt správce. V přízemí je šatna, vstupní hala, učebna s přímým vstupem na terasu, jídelna s výdejnou jídel, studovna s knihovnou a kanceláře pro zaměstnance. V patře je sedm ubytovacích pokojů s kapacitou 30 osob a společným sociálním zázemím, jeden apartmán pro tři pedagogy a koutek pro společenské hry. Z chodby i nádvoří je přístup do ozeleněných střešních prostor, řešených jako odpočinková a vyhlídková terasa.

Základní technické údaje objektu
obestavěný prostor …………………. 4935 m3
zastavěná plocha ……………………. 491 m2
užitná plocha ………………………….. 949 m2

Nakládání s odpady
Průběžně se snažíme o předcházení vzniku odpadu, zejména nepořizováním zbytečných obalů, omezením výrobků na jedno použití a snižováním spotřeby papíru (omezení papírových výstupů, oboustranný tisk). Vzniklé odpady třídíme a předáváme k dalšímu využití a recyklaci, čímž minimalizujeme směsný komunální odpad. Odpad třídíme na druhy: sklo, plasty, nápojový karton, papír, papírový karton, bioodpad zkrmitelný hospodářským zvířatům, bioodpad pro vermikomposter, bioodpad pro zahradní kompostování, kovový odpad železný, hliník a ostatní kovy, nebezpečný odpad – baterie, tonery, nátěrové hmoty, zářivky a elektroodpad ostatní.

Hygiena a úklid
Dětské zařízení podléhá nejpřísnějším hygienickým předpisům, a tak se snažíme najít rozumný kompromis, abychom tyto předpisy splnili, ale zároveň uklízeli co nejohleduplněji k životnímu prostředí. Nepoužíváme úklidové prostředky s chlórem a na bázi agresivních kyselin a louhů, které jsou sice účinné, ale mají i spoustu negativních účinků na naše zdraví a likvidují bakterie v naší biologické čističce odpadních vod. Kde je to tedy možné, uklízíme a čistíme hlavně mechanicky nebo používáme čisticí prostředky na principu octa, sody či kyseliny citronové. Na mytí rukou používáme mýdla ze zásobníků s dávkovačem, na utírání látkové ručníky, které pravidelně vyměňujeme, nebo papírové ručníky z recyklovaného papíru. Rovněž upřednostňujeme recyklovaný nebělený toaletní papír.

Úspora energie
Sídlíme v budově vystavěné jako nízkoenergetický dům, který již z tohoto principu nabízí více úsporných opatření. Přesto se snažíme i v každodenním provozu energií dále šetřit.

Elektřina
Dodavatele elektřiny neovlivníme, protože sídlíme v budově, která je v majetku města Kladna. Elektrická energie má tak společného dodavatele. Snažíme se však snižovat její spotřebu. Dbáme, aby se zbytečně nesvítilo, a snažíme se k tomu vést i naše návštěvníky. Používáme úsporné zářivky nebo ledková světla. Kancelářské elektrospotřebiče (počítače, tiskárny a kopírky) ponecháváme ve stand-by režimu, kdy stále odebírají určité množství energie, pouze nezbytnou dobu.

Vytápění
Ekocentrum vytápíme pomocí kotlů na dřevěné pelety, jejichž spotřebu sledujeme. Celý systém je pravidelně kontrolován.

Sad a zahrada
Chovat se šetrně k přírodě, se snažíme i hospodařením v sadu. Zřídili jsme malou zahrádku, s kterou se ucházíme o statut „Živá zahrada“. Ve včelařském koutku se řídíme zásadami ekologicky šetrného chovu. Část sadu je určena pro aktivity dětí a návštěvníky. V části sadu, kde sekáme trávu jako krmivo pro zvířata v záchranné stanici se snažíme dodržovat správné zásady kosení ohleduplného k živočichům.

Hospodaření s vodou
Do České republiky žádná voda nepřitéká, máme tu jen tu, která naprší, a tak bychom s ní měli šetřit. Největší úspory vody v ekocentru spočívají v zachytávání dešťové vody ze všech střech budovy do podzemní nádrže. Ta je pak využívána při splachování toalet i na zalévání v naší zahrádce. Dešťovou vodu z drobných staveb uchováváme v několika sudech, které před zimou vyléváme k dřevinám na travnatý pozemek a ne do kanalizace. Celý systém nepomáhá jen k úspoře pitné vody, ale i k udržení vody v krajině. Za tímto účelem bylo v sadu vybudováno jezírko, které slouží i jako napajedlo volně žijícím živočichům a ukázku samočistících schopností vodomilné flóry.

Budova je napojena na malou biologickou čističku odpadních vod, která dokáže odbourat biologické znečištění, ale ne většinu chemikálií (fosfáty, mikroplasty, vůně z aviváží, či šampónů). Našim cílem je minimalizovat množství těchto chemikálií přicházejících do systému používáním šetrnějších prostředků.

Interaktivní prvky

Všechny interaktivní prvky v budově CEV a jejím okolí zakoupené od firmy Lesní svět mají certifikaci PEFC, která potvrzuje, že daný les respektuje zásady trvale udržitelného hospodářství. Dbáme na zachování biodiverzity a regeneračních schopností lesa. Zároveň se posilují všechny funkce lesa ve prospěch životního prostředí člověka.

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ

Budovu pronajímáme za účelem pobytů dětí MŠ, ZŠ a SŠ s ekologickým výukovým programem a pro pořádání vzdělávacích seminářů. Budovu nepronajímáme pro soukromé a firemní oslavy!

Kapacita
33 lůžek v 3-5ti lůžkových pokojích se sociálním zařízením na patře (včetně jednoho třílůžkového pokoje s vlastním sociálním zařízením). Pro malé děti, které nemohou spát na palandě, máme k dispozici 15 přistýlek pro MŠ, které nemohou spát na palandách.

Plán pokojů

Zajišťujeme kompletní celodenní stravu včetně pitného režimu. Snídaně ve formě švédského stolu a svačiny připravujeme sami, obědy a večeře dovážíme ze školní jídelny Středního odborného učiliště Kladno-Vrapice.

V objektu není k dispozici kuchyně na vlastní vaření.

Snažíme se připravit jídlo chutné a co nejzdravější bez zbytečných konzervantů. Upřednostňujeme potraviny od českých výrobců se značkou kvality Klasa.
Pokud je to možné odebíráme potraviny od místních pěstitelů a výrobců potravin.
Pečivo dodává Cvrčovická pekárna. Její chléb je nositelem ocenění Regionální potravina.
Jablka, hrušky a müsli tyčinky dodává Ekofrukt Slaný, který ovoce pěstuje ve vlastních sadech.

Na pobytech a akcích pro veřejnost nabízíme limonády a mošty ve skle od místních výrobců.

Vybavenost objektu:

  • učebna s technickým vybavením
  • jídelna
  • přilehlý sad s dětským hřištěm, houpačkou a interaktivními prvky
  • ohniště
  • týpý
  • altánek
 

Ceník naleznete ZDE