ŠETŘÍM, ŠETŘÍŠ, ŠETŘÍME?, ANEB VODY JE MÁLO

Garant soutěže: Ochrana fauny ČR o.p.s.

Pořádající: krajská centra ekologické výchovy- Ochrana fauny ČR, Ekocentrum Huslík, Kladno-Čabárna, ČSOP Vlašim, Eco-centrum Orlov

Základní propozice:

 Věkové kategorie:

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií z hlediska věku. První kategorie je určena pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajícím třídám víceletého gymnázia. Do druhé kategorie se mohou hlásit studenti ze středních škol všech typů.

1. kategorie - 2. stupeň základních škol

2. kategorie - střední školy

 

 Počet účastníků:

Za každou školu může soutěžit více skupin. Velikost skupiny je omezená na maximální počet

10 žáků či studentů a 1 pedagogického pracovníka.

 

 Průběh soutěže:

Soutěžící budou své projekty zasílat do tzv. oblastního kola, které bude realizovat každé krajské centrum samo v rámci své regionální působnosti. Každé KSEV vyhodnotí dva nejlepší programy z každé oblasti, které mu byly zaslány. Tyto projekty postoupí do tzv. krajského kola. V krajském kole porota na základě hlasování a vyhodnocení představených projektů, vybere dva vítěze z každé oblasti (celkem tedy 6 vítězů v každé věkové kategorii), kteří dostanou finanční prostředky na zrealizování projektu.  Zrealizované projekty pak představí soutěžící na Středočeském kraji, kde porota vybere celkového vítěze. Ten získá speciální odměnu.

 

 Termíny konání:

Začátek soutěže: 1. ledna 2018

Zaslání projektů: do 29. března 2018 

Konání oblastních kol: do 29. března 2018

Konání krajského kola: 12. dubna 2018

Termíny realizace projektů: do 15. června 2018

Prezentace projektů na KÚ: v druhé polovině června 2018

 

 Místo konání prezentace zrealizovaných projektů :

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11

Praha 5

150 21

 

 Informační rozesílka:

Školy budou informovány prostřednictvím e-mailové rozesílky, letáků na facebooku a webových stránkách jednotlivých KSEV a webových stránek EVVO Středočeského kraje. Propagační letáky a přihlášky budou navrženy Ochranou fauny ČR se změnou adresy a kontaktů na jednotlivá KSEV, ale budou mít stejný grafický vzhled.


Pravidla soutěže:

1. Téma soutěže

Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se měly zabývat následujícími oblastmi:

  • úspora pitné vody a využití šedé vody (tj. vody, která odtéká ze sprch, umyvadel či dřezů a po upravení se dá použít např. na splachování, zalévání a podobně)
  •         projekt na zadržování vody (př. na školním pozemku či v lokalitě blízko školy)
  •       využití dešťové vody

 

Hlavním cílem projektů je navrhnout taková opatření, která povedou k co největší úspoře a využití vody. Navrhovaná řešení se musí nechat také zrealizovat.

 

 2.  Účastníci soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit žáci základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií a studenti všech typů středních škol. Týmy mohou být složené maximálně z 10 žáků a 1 pedagogického dozoru.

 

 3.  Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje Ochrana fauny ČR o.p.s. pod záštitou Středočeského kraje. Odbor životního prostředí Středočeského kraje také finančně podporuje tuto soutěž.

 

 4.  Přihlášení do soutěže

Úkolem soutěžních týmů je zpracovat projekt na jednu z oblastí soutěže (šetření a úspora pitné vody, zadržování vody, zadržení a využití dešťové vody). Při zpracování projektů je možné konzultovat řešení s pedagogy ze školy nebo jinými odborníky z oboru (dle vlastního výběru a uvážení).

 

Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu elektronickou poštou nebo Českou poštou a to na adresu krajského centra environmentální výchovy, pod které územně spadá vaše škola nebo jiné školské zařízení- družiny, kroužky, dětské skupiny a podobně (viz. seznam škol a jejich přidělené KSEV). Projekty je nutné zaslat do 29. 3. 2018 včetně. Nerozhoduje datum poslání, ale datum doručení.

 

 5.  Soutěžní projekt

Projekt včetně všech příloh vypracujte v českém jazyce. Po doručení projektu budete kontaktováni KSEV o doručení projektu a splnění všech daných podmínek na e-mail, který bude uveden na přihlášce. V případě nedodržení všech náležitostí budete vyzvání o jeho opravení, na které je vyhrazeno 5 pracovních dní.

Projekty budou psány dle vzoru, který je ke stažení na webových stránkách jednotlivých KSEV a EVVO Středočeského kraje, pod které územně spadá přihlašovaná škola či školská organizace. Maximální délka projektu je 5 stran vyjma příloh. Ty mohou mít maximálně 3 strany.

 

 6.  Výběr projektů porotou

V oblastním kole budou projekty hodnoceny odbornou porotou složené ze zástupců ekocentra a jednoho nestranného pozorovatele. O postupu do dalšího kola budou účastníci informováni prostřednictvím mailu.  Každé KSEV vybere z došlých projektů dva nejlépe hodnocené projekty z každé kategorie, které dále postoupí do krajského kola. Vyhodnocení oblastního kola proběhne 29. 3. 2018.

V krajském kole bude o nejlepších 12 (v každé věkové kategorii 6 projektů) projektech rozhodovat odborná porota složená ze zástupců KSEV(každý KSEV bude mít 1 až 2 zástupce) a pracovníků odboru životního prostředí Středočeského kraje. Vítězných 12

projektů dostane finanční příspěvek od Středočeského kraje na zrealizování svých navržených projektů. Ty musí být zrealizovány do 15. června 2018. Po zrealizování projektů je nutné zaslat na oblastní KSEV fotodokumentaci a vyúčtování celého projektu a to do 30. září 2018. Struktura vyúčtování bude dostupná na webových stránkách všech KSEV a EVVO Středočeského kraje.

V případě přihlášení málo projektů do jedné z kategorií si pořadatel vyhrazuje právo převést finanční prostředky do další kategorie s největším počtem doručených projektů.

 

 7.  Finanční limit navrhovaných projektů:

Na jeden projekt je vyčleněna maximální částka 10 000 Kč.

 

8.  Hlavní kritéria výběru projektů  Hodnoceny budou následující kritéria:

- realistické zhodnocení rizik a nevýhod projektů -   0-5 bodů

- kvalita a přehlednost zpracování projektu -  0-5 bodů

- vlastní přínos projektu -  0-5 bodů

- inovativnost projektu- 0-5 bodů

- teoretické zpracování informací-  0-5 bodů

- vědomostní znalosti o vodě- 0-5 bodů

- finanční rozvaha- 0-5 bodů

- celkové pojetí projektu- 0 -10 bodů

- formální náležitosti (správné vyplnění formulářů)-  0- 5 bodů

 

9. Ceny pro vítěze

Každý přihlášený projekt obdrží balíček od Ochrany fauny ČR s pomůckami na environmentální výchovu a upomínkové předměty. Nejlepších 12 projektů bude odměněno finančním příspěvkem na zrealizování jimi navrženého projektu. Zároveň také dostanou na výběr možnost exkurze do krajských ekocenter a absolvování výukového programu s environmentální tématikou dle nabídky vybraného ekocentra.

 

Rozvíjené kompetence:

- odpovědné chování k šetření vodou

- rozvoj environmentálního smýšlení

- rozvoj finanční gramotnosti (v případě, že projekt bude zahrnovat i výpočet možného ušetření financí)

- kooperace v týmu

 

Kam posílat projekty:

Své projekty posílejte do KSEV dle ORP, do kterého spadá Vaše škola:

 Ochran a fauny Č R  - ORP Dobříš, Sedlčany, Votice, Benešov

Ekocentrum Orlov- ORP Beroun, Hořovice, Příbram, Černošice

NSEV Kladno-Čabárna - Rakovník, Mělník, Kladno, Slaný, Kralupy, Neratovice

 Ekocentrum  Huslík - Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Brandýs nad Labem

 ČSOP  Vlašim  - Vlašim, Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Říčany, Český Brod

propozice ke stažení zde
leták ke stažení zde
vzor k projektu zde