Klíčové aktivity

1.  Zvýšení povědomí obyvatel o biodiverzitě a možnostech jejího rozvoje

 •     Ekologické výukové programy (EVP)

Příroda největší stavebnice (MŠ), Co ovlivňuje rozmanitost přírody (ZŠ), Včelařství – služba ekosystému (ZŠ a SŠ), Výrobní dílny pro MŠ a ZŠ

 •     Biodiverzita v mimoškolních a volnočasových aktivitách dětí a mládeže

Tři zájmové kroužky s celoročním programem zaměřených na monitorování, udržení a zvyšování biodiverzity Kladenska (přírodovědný kroužek Netopýrci a Netopýři, včelařský kroužek mládeže), terénní vzdělávací kurzy pro středoškolskou mládež a dospělé (jarní terénní kurz a letní terénní kurz), letní tábor

 •     Osvětové akce a workshopy k ekologicky významným dnům

Světový den zvířat, Mezinárodní den ptačího zpěvu, Den stromů, Den Země, Den biodiverzity, Evropská noc pro netopýry

 •     Výukové pomůcky a naučné materiály

Výukové  pexeso -  Živočich a náhradní domov, Omalovánky s vystřihovánkou

2 . Permakultura a přírodní zahrady 

 •     Biodiverzita v přírodní zahradě

Seminář Plánování a tvorba přírodních zahrad, seminář Školní zahrada -místo velké biodiverzity, exkurse po přírodních zahradách a permakulturních hospodářstvích

 •     Workshop - Realizace dílčích prvků přírodních zahrad

Vysoký záhon, motýlí záhon, broukoviště a bylinky, vodními prvky, pítko pro ptactvo a hmyz

 •     Vícedenní kurzy

Jedlá stezka, Kurz kosení

3. Ekologicky šetrné chovy

 •     Genové zdroje hospodářských zvířat -  semináře

Genové zdroje hospodářských zvířat - malí přežvýkavci, genové zdroje hospodářských zvířat -  ostatní hospodářská zvířata     

 •     Workshopy a kurzy

Ekologicky šetrné chovy a jejich produkty, extenzivní pastva a výživa malých přežvýkavců

 •     Exkurze

4.  Záchranné stanice

 •     Konference zástupců záchranných stanic
 •     Odborné semináře
 •     Workshop –  Činnosti v záchranné stanici
 •     Výukové pomůcky a naučné materiály

DVD Hlasy noci - savci, DVD Hlasy velmi vzácných ptáků, výukové pexeso - Záchrana živočichů       

 •     Výukové pomůcky a naučné materiály

Pavilon netopýrů, technické vybavení pavilonu netopýrů, voliéry pro demonstraci trvale hendikepovaných zvířat

5.  Včelařství

 •     Konference vedoucích včelařských kroužků a pracovníků EVVO
 •    Kurz včelařství pro studenty středních škol
 •    Kurz včelařství pro začátečníky
 •    Výukové pomůcky a naučné materiály

Výukové pexeso - Ze života včel, fenologický kalendář, botanický klíč k určování květů včelařsky významných rostlin, encyklopedie včelařství – výkladový slovník včelařských pojmů a názvosloví, s vyobrazením a překladem do angličtiny a němčiny, fotoúl, prosklený úl nástavkový, prosklený úl pro přirozenou stavbu - klát, včelín

6.   Naučná stezka

 •     Naučná stezka „Příroda člověku, člověk přírodě“
 •     Informační leták
 •     Webové stránky